Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
5b Z26 60 d2a nce i02 e71 m26 09 288 550 .51 088 550 .09 251 00a 188 826 d7 r50 .26 b0 w26 34 że8 yf5 cce i02 e26 b0 wf5 c1a h35 o60 d69 z21 ą26 2a n35 ob0 w02 e26 b0 we8 yf4 te8 yf5 c69 z2a n02 e26 b0 w26 69 zf4 a4d kd7 r02 eeb sce i02 e26 e7 gd7 r35 o71 mf4 a60 d69 z02 e2a nce if4 a26 ce i26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a nce if4 a26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h50 .26 ff R02 ee7 g23 ue4 l23 u85 j02 e26 f4 t35 o26 ff R35 o69 z26 p35 od7 r69 z21 ą60 d69 z02 e2a nce if4 a26 84 Pf4 ad7 re4 lf4 a71 m02 e2a nf4 t23 u26 d1 E23 ud7 r35 o26 p02 e85 jeb s4d kce i02 ee7 g35 oce i26 ff Rf4 a60 de8 y26 09 251 00a 1d5 627 /d5 695 7f5 926 69 z26 60 d2a nce if4 a26 09 295 726 4d kb0 wce i02 ef4 t2a nce if4 a26 09 251 00a 1d5 626 d7 r50 .26 b0 w26 eb s26 pd7 rf4 ab0 wce i02 e26 35 of5 c1a hd7 r35 o2a ne8 y26 35 oeb s29 ó9a b26 cd fce i69 ze8 yf5 c69 z2a ne8 yf5 c1a h26 b0 w26 69 zb0 wce i21 ą69 z4d k23 u26 69 z26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a nce i02 e71 m26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h26 ce i26 b0 w26 eb s26 pd7 rf4 ab0 wce i02 e26 eb sb0 w35 o9a b35 o60 d2a n02 ee7 g35 o26 26 pd7 r69 z02 e26 pc7 łe8 yb0 w23 u26 f4 tf4 a4d kce if5 c1a h26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 od7 rf4 a69 z26 23 uf5 c1a he8 ye4 l02 e2a nce if4 a26 60 de8 yd7 r02 e4d kf4 te8 yb0 we8 y26 f5 988 527 /1a 4d5 627 /7c Wd1 E26 f1 (48 Oe7 g29 óe4 l2a n02 e26 ff R35 o69 z26 p35 od7 r69 z21 ą60 d69 z02 e2a nce i02 e26 35 o26 48 Of5 c1a hd7 r35 o2a nce i02 e26 80 Df4 a2a ne8 yf5 c1a ha2 )23 ,26 69 zb0 wf4 a2a n02 e26 ff R48 O80 D48 O50 .


87 A60 d71 mce i2a nce ieb sf4 td7 rf4 af4 t35 od7 r02 e71 m26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 85 j02 eeb sf4 t26 2b S02 e35 o26 2b S35 oe4 l23 uf4 tce i35 o2a neb s26 2b Sf4 a2a n60 dd7 rf4 a26 7c Kd7 r69 ze8 y34 żf4 a4d k26 69 z26 eb sce i02 e60 d69 zce i9a b21 ą26 b0 w26 ed Bce i02 ee4 leb s4d k23 ud0 -ed Bce if4 ac7 ł02 e26 26 pd7 r69 ze8 y26 23 ue4 lce if5 ce8 y26 7c K23 ueb sf4 td7 r35 o2a nce if4 a26 1a 427 /f5 951 023 ,26 d0 N09 I84 Pa9 :26 88 51a 495 709 20a 151 088 888 51a 4d5 650 .26 48 Of5 c1a hd7 r35 o2a nf4 a26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 o60 d9a be8 yb0 wf4 a26 eb sce i63 ę26 69 ze7 g35 o60 d2a nce i02 e26 69 z26 b0 we8 y71 m35 oe7 gf4 a71 mce i26 26 p35 ob0 web s69 z02 ef5 c1a h2a nce i02 e26 35 o9a b35 ob0 wce i21 ą69 z23 u85 j21 ąf5 ce8 yf5 c1a h26 26 pd7 r69 z02 e26 pce ieb s29 ób0 w26 26 pd7 rf4 ab0 wf4 a50 .


2b S69 zf4 a2a n23 u85 j02 e71 me8 y26 26 pd7 rf4 ab0 w35 o26 60 d35 o26 26 pd7 re8 yb0 wf4 af4 t2a n35 oc8 śf5 cce i26 ce i26 60 d9a bf4 a71 me8 y26 35 o26 9a b02 e69 z26 pce i02 ef5 c69 z02 ee9 ńeb sf4 tb0 w35 o26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h50 .26 7c W26 f4 te8 y71 m26 f5 c02 ee4 l23 u26 23 u34 że8 yb0 wf4 a2a ne8 y26 85 j02 eeb sf4 t26 71 m50 .ce i2a n50 .26 eb s69 ze8 ycd fd7 r35 ob0 wf4 a2a ne8 y26 eb se8 yeb sf4 t02 e71 m26 1a hf4 aeb s02 ec7 ł26 60 d35 o26 4d k35 o2a nf4 t50 .

Administracja Danymi
80 Df4 a2a n02 e26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 w02 e26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a n02 e26 eb s21 ą26 69 ze7 g35 o60 d2a nce i02 e26 69 z26 26 pd7 r69 z02 e26 pce ieb sf4 a71 mce i26 60 d35 of4 te8 yf5 c69 z21 ąf5 ce8 y71 mce i26 35 of5 c1a hd7 r35 o2a ne8 y26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h26 35 od7 rf4 a69 z26 69 ze7 g35 o60 d2a nce i02 e26 69 z26 84 P35 oe4 lce if4 te8 y4d k21 ą26 84 Pd7 re8 yb0 wf4 af4 t2a n35 oc8 śf5 cce i26 b0 w26 69 zf4 a4d kd7 r02 eeb sce i02 e26 2a nce i02 e69 z9a b63 ę60 d2a ne8 y71 m26 60 d35 o26 d7 r02 ef4 ae4 lce i69 zf4 af5 c85 jce i26 c8 śb0 wce if4 a60 df5 c69 z35 o2a ne8 yf5 c1a h26 23 ueb sc7 ł23 ue7 g26 d0 -26 35 o9a beb sc7 ł23 ue7 gce i26 4d k35 o2a nf4 t26 b0 w26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb sce i02 e26 f1 (e4 l35 oe7 g35 ob0 wf4 a2a nce i02 e23 ,26 f4 a23 uf4 t35 o71 mf4 af4 te8 yf5 c69 z2a n02 e26 26 p35 ob0 wce if4 a60 d35 o71 mce i02 e2a nce if4 a26 35 o26 eb sf4 tf4 af4 t23 ueb sf4 af5 c1a h26 23 ueb sc7 ł23 ue7 gce ia2 )26 35 od7 rf4 a69 z26 b0 w26 f5 c02 ee4 l23 u26 d7 r02 ef4 ae4 lce i69 zf4 af5 c85 jce i26 69 zf4 a71 m29 ób0 wce i02 ee9 ń26 75 Ueb sc7 ł23 ue7 g26 c8 śb0 wce if4 a60 df5 c69 z35 o2a ne8 yf5 c1a h26 60 dd7 r35 oe7 g21 ą26 02 ee4 l02 e4d kf4 td7 r35 o2a nce if5 c69 z2a n21 ą50 .

7c K35 od7 r69 ze8 yeb sf4 tf4 a85 j21 ąf5 c26 69 z26 2a nf4 aeb s69 ze8 yf5 c1a h26 23 ueb sc7 ł23 ue7 g26 69 z35 oeb sf4 tf4 a2a nce i02 eeb s69 z26 26 p35 o26 pd7 r35 oeb s69 z35 o2a ne8 y26 35 o26 26 p35 o60 df4 a2a nce i02 e26 2a nce i02 e4d kf4 t29 ód7 re8 yf5 c1a h26 eb sb0 w35 oce if5 c1a h26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h50 .26 f7 Tb0 w35 o85 j02 e26 60 df4 a2a n02 e26 9a b63 ę60 d21 ą26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a n02 e26 b0 w26 69 zb0 wce i21 ą69 z4d k23 u26 69 z26 f4 a4d kf5 c85 j21 ą23 ,26 85 jf4 a4d k21 ą26 26 p35 o60 d02 e85 j71 m23 u85 j02 eeb s69 z50 .26 d0 Nf4 a26 26 pd7 r69 ze8 y4d kc7 łf4 a60 d26 60 df4 a2a n02 e26 26 p35 o60 df4 a2a n02 e26 26 p35 o60 df5 c69 zf4 aeb s26 d7 r02 e85 j02 eeb sf4 td7 rf4 af5 c85 jce i26 b0 w26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb sce i02 e26 9a b63 ę60 d21 ą26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a n02 e26 60 d35 o26 f5 c02 ee4 l23 u26 69 zf4 a26 p02 eb0 w2a nce i02 e2a nce if4 a26 60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p23 u26 60 d35 o26 cd f23 u2a n4d kf5 c85 j35 o2a nf4 ae4 l2a n35 oc8 śf5 cce i26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u26 ce i26 4d k35 o2a nf4 tf4 a4d kf4 t23 u26 b0 w26 eb s26 pd7 rf4 ab0 wf4 af5 c1a h26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u50 .26 80 Df4 a2a n02 e26 26 p35 o60 df4 ab0 wf4 a2a n02 e26 26 p35 o60 df5 c69 zf4 aeb s26 69 zf4 a71 m29 ób0 wce i02 e2a nce if4 a26 26 pc7 łf4 af4 t2a n02 e85 j26 23 ueb sc7 ł23 ue7 gce i26 9a b63 ę60 d21 ą26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a n02 e26 b0 w26 f5 c02 ee4 l23 u26 60 d35 oeb sf4 tf4 ab0 we8 y26 23 ueb sc7 ł23 ue7 gce i26 85 jf4 a4d k26 ce i26 b0 w26 f5 c02 ee4 lf4 af5 c1a h26 d7 rf4 af5 c1a h23 u2a n4d k35 ob0 w35 oc8 śf5 cce i50 .26 5b Zf4 a26 pce ieb s23 u85 j21 ąf5 c26 eb sce i63 ę26 60 d35 o26 2a n02 eb0 web se4 l02 ef4 tf4 t02 ed7 rf4 a26 60 df4 a2a n02 e26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 w02 e26 9a b63 ę60 d21 ą26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a n02 e26 60 d35 o26 b0 we8 yeb se8 yc7 ł4d kce i26 2a n02 eb0 web se4 l02 ef4 tf4 t02 ed7 rf4 a50 .26 7c We8 yeb se8 yc7 łf4 a85 j21 ąf5 c26 ce i2a ncd f35 od7 r71 mf4 af5 c85 j63 ę26 26 pd7 r69 z02 e69 z26 cd f35 od7 r71 m23 ue4 lf4 ad7 r69 z26 4d k35 o2a nf4 tf4 a4d kf4 t35 ob0 we8 y26 60 df4 a2a n02 e26 69 z35 oeb sf4 tf4 a2a n21 ą26 b0 we8 y4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 tf4 a2a n02 e26 b0 w26 f5 c02 ee4 l23 u26 35 o60 d26 p35 ob0 wce i02 e60 d69 zce i26 2a nf4 a26 b0 wce if4 a60 d35 o71 m35 oc8 ś37 ć50 .

7c Kf4 a34 ż60 df4 a26 35 oeb s35 o9a bf4 a23 ,26 4d kf4 t29 ód7 r02 e85 j26 60 df4 a2a n02 e26 60 d35 of4 te8 yf5 c69 z21 ą26 71 mf4 a26 26 pd7 rf4 ab0 w35 o26 b0 w26 4d kf4 a34 ż60 d02 e85 j26 f5 c1a hb0 wce ie4 lce i26 60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p23 u26 60 d35 o26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h23 ,26 eb s26 pd7 r35 oeb sf4 t35 ob0 wf4 a2a nce if4 a23 ,26 23 ueb s23 u2a nce i63 ęf5 cce if4 a26 e4 l23 u9a b26 35 oe7 gd7 rf4 a2a nce if5 c69 z02 e2a nce if4 a26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a nce if4 a23 ,26 26 pd7 rf4 ab0 w35 o26 eb s26 pd7 r69 z02 ef5 cce ib0 w23 u23 ,26 26 pd7 rf4 ab0 w35 o26 b0 w2a nce i02 eeb sce i02 e2a nce if4 a26 eb s4d kf4 ad7 re7 gce i26 60 d35 o26 35 od7 re7 gf4 a2a n23 u26 2a nf4 a60 d69 z35 od7 rf5 c69 z02 ee7 g35 o23 ,26 b0 w26 f4 te8 y71 m26 f5 c02 ee4 l23 u26 2a nf4 ae4 l02 e34 że8 y26 26 p35 o60 d85 j21 ą37 ć26 4d k35 o2a nf4 tf4 a4d kf4 t26 69 z26 35 oeb s35 o9a b21 ą26 2a nf4 a60 d69 z35 od7 r23 u85 j21 ąf5 c21 ą26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a nce i02 e26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h26 b0 w26 35 od7 re7 gf4 a2a nce i69 zf4 af5 c85 jce i26 75 Ueb sc7 ł23 ue7 g35 o60 df4 ab0 wf5 ce8 y26 85 j02 eeb sf4 t26 71 m35 o34 że4 lce ib0 we8 y26 60 dd7 r35 oe7 g21 ą26 02 ee4 l02 e4d kf4 td7 r35 o2a nce if5 c69 z2a n21 ą26 26 p35 o60 d26 f4 a60 dd7 r02 eeb s02 e71 m26 02 ed0 -71 mf4 ace ie4 la9 :26 eb s02 e35 oeb s35 oe4 l23 uf4 tce i35 o2a neb s5b @ce i1a 4f4 a50 .26 pe4 l50 .

5b Zf4 aeb sf4 td7 r69 z02 ee7 gf4 a71 me8 y26 eb s35 o9a bce i02 e26 26 pd7 rf4 ab0 w35 o26 60 d35 o26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a nce if4 a26 f7 Tb0 w35 oce if5 c1a h26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 26 p35 o26 d7 r35 o69 zb0 wce i21 ą69 zf4 a2a nce i23 u26 75 U71 m35 ob0 we8 y26 e4 l23 u9a b26 f5 c35 ocd f2a nce i63 ęf5 cce i23 u26 69 ze7 g35 o60 de8 y26 f4 te8 ye4 l4d k35 o26 b0 w26 69 zf4 a4d kd7 r02 eeb sce i02 e26 2a nf4 a26 26 p35 of4 td7 r69 z02 e9a be8 y26 60 d35 of5 c1a h35 o60 d69 z02 e2a nce if4 a26 02 eb0 w02 e2a nf4 t23 uf4 ae4 l2a ne8 yf5 c1a h26 d7 r35 oeb s69 zf5 c69 z02 ee9 ń26 26 pd7 r69 z02 e60 d26 eb s21 ą60 d02 e71 m26 e4 l23 u9a b26 85 j02 e34 ż02 ee4 lce i26 26 pd7 r69 z02 e26 pce ieb se8 y26 4d kd7 rf4 a85 j35 ob0 w02 e26 f4 ae4 l9a b35 o26 23 u2a nce i85 j2a n02 e26 9a b21 ą60 d2c ź26 26 pd7 rf4 ab0 wf4 a26 71 mce i63 ę60 d69 ze8 y2a nf4 ad7 r35 o60 d35 ob0 w02 ee7 g35 o26 35 o9a be4 lce ie7 g23 u85 j21 ą26 2a nf4 aeb s26 60 d35 o26 d7 r02 ef4 t02 e2a nf5 c85 jce i26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h50 .

75 Ueb sc7 ł23 ue7 g35 o60 df4 ab0 wf5 cf4 a26 71 mf4 a26 26 pd7 rf4 ab0 w35 o26 23 u60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p2a nce if4 a37 ć26 60 df4 a2a n02 e26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 w02 e26 75 U34 że8 yf4 t4d k35 ob0 w2a nce i4d kf4 a26 35 od7 rf4 a69 z26 ce i2a n2a ne8 yf5 c1a h26 85 j02 ee7 g35 o26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 26 p35 o60 d71 mce i35 of4 t35 o71 m26 23 u26 p35 ob0 wf4 a34 ż2a nce i35 o2a ne8 y71 m26 2a nf4 a26 26 p35 o60 deb sf4 tf4 ab0 wce i02 e26 b0 wc7 łf4 ac8 śf5 cce ib0 we8 yf5 c1a h26 26 pd7 r69 z02 e26 pce ieb s29 ób0 w26 26 pd7 rf4 ab0 wf4 a26 f1 (2a n26 p50 .26 35 od7 re7 gf4 a2a n35 o71 m26 c8 śf5 cce ie7 gf4 a2a nce if4 aa2 )50 .

75 Ueb s23 u2a nce i63 ęf5 cce i02 e26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h26 71 m35 o34 ż02 e26 2a nf4 aeb sf4 t21 ą26 pce i37 ć26 2a nf4 a26 eb s4d k23 uf4 t02 e4d k26 f5 c35 ocd f2a nce i63 ęf5 cce if4 a26 69 ze7 g35 o60 de8 y26 9a b21 ą60 d2c ź26 b0 w2a nce i02 eeb sce i02 e2a nce if4 a26 26 pd7 rf4 ab0 w2a nce i02 e26 60 d35 o26 p23 ueb s69 zf5 c69 zf4 ae4 l2a n02 ee7 g35 o26 eb s26 pd7 r69 z02 ef5 cce ib0 w23 u26 2a nf4 a26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a2a nce i02 e26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h50 .

75 Ueb sc7 ł23 ue7 g35 o60 df4 ab0 wf5 cf4 a26 2a nce i02 e26 23 u60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p2a nce if4 a26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h26 ce i2a n2a ne8 y71 m26 26 p35 o60 d71 mce i35 of4 t35 o71 m26 f4 a2a nce i34 ż02 ee4 lce i26 23 u26 p35 ob0 wf4 a34 ż2a nce i35 o2a ne8 y71 m26 2a nf4 a26 26 p35 o60 deb sf4 tf4 ab0 wce i02 e26 b0 wc7 łf4 ac8 śf5 cce ib0 we8 yf5 c1a h26 26 pd7 r69 z02 e26 pce ieb s29 ób0 w26 26 pd7 rf4 ab0 wf4 a50 .

84 P35 oeb sce if4 a60 df4 a71 me8 y26 b0 w26 pd7 r35 ob0 wf4 a60 d69 z35 o2a n21 ą26 4d k35 o2a nf4 td7 r35 oe4 l63 ę26 60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p23 u26 60 d35 o26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h23 ,26 60 d69 zce i63 ę4d kce i26 f5 c69 z02 e71 m23 u26 71 mce i2a nce i71 mf4 ae4 lce i69 z23 u85 j02 e71 me8 y26 eb s4d k23 uf4 t4d kce i26 02 eb0 w02 e2a nf4 t23 uf4 ae4 l2a n02 ee7 g35 o26 2a nf4 ad7 r23 ueb s69 z02 e2a nce if4 a26 9a b02 e69 z26 pce i02 ef5 c69 z02 ee9 ńeb sf4 tb0 wf4 a26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h50 .

80 Df4 a2a n02 e26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 w02 e26 26 pd7 r69 z02 ef4 tb0 wf4 ad7 r69 zf4 a85 j21 ą26 35 oeb s35 o9a be8 y26 b0 we8 yc7 ł21 ąf5 c69 z2a nce i02 e26 23 u26 p35 ob0 wf4 a34 ż2a nce i35 o2a n02 e26 26 pd7 r69 z02 e69 z26 2a nf4 aeb s26 f4 ae4 l9a b35 o26 48 Oeb s35 o9a be8 y27 /75 Fce id7 r71 me8 y23 ,26 69 z26 4d kf4 t29 ód7 re8 y71 mce i26 c8 śf5 cce ic8 śe4 l02 e26 b0 web s26 p29 óc7 ł26 pd7 rf4 af5 c23 u85 j02 e71 me8 y26 b0 w26 69 zb0 wce i21 ą69 z4d k23 u26 69 z26 71 m35 o34 że4 lce ib0 w35 oc8 śf5 cce i21 ą26 60 d35 oeb sf4 tf4 ad7 rf5 c69 z02 e2a nce if4 a26 23 ueb sc7 ł23 ue7 gce i23 ,26 35 o9a beb sc7 ł23 ue7 gce i26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u50 .26 7b M35 o34 że4 lce ib0 wce i26 35 o60 d9a bce i35 od7 rf5 ce8 y26 f7 Tb0 w35 oce if5 c1a h26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a ha9 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

2b S4d k23 uf4 t4d kce i26 9a bd7 rf4 a4d k23 u26 26 p35 o60 df4 a2a nce if4 a26 60 df4 a2a ne8 yf5 c1a h26 35 oeb s35 o9a b35 ob0 we8 yf5 c1a h
9a bd7 rf4 a4d k26 71 m35 o34 że4 lce ib0 w35 oc8 śf5 cce i26 4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 tf4 a2a nce if4 a26 69 z26 26 p02 ec7 ł2a n02 e85 j26 cd f23 u2a n4d kf5 c85 j35 o2a nf4 ae4 l2a n35 oc8 śf5 cce i26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u23 ,26 9a bd7 rf4 a4d k26 71 m35 o34 że4 lce ib0 w35 oc8 ś37 ć26 2a nf4 ab0 wce i21 ą69 zf4 a2a nce if4 a26 4d k35 o2a nf4 tf4 a4d kf4 t23 u26 26 pd7 r69 z02 e69 z26 cd f35 od7 r71 m23 ue4 lf4 ad7 r69 z23 ,26 9a bd7 rf4 a4d k26 71 m35 o34 że4 lce ib0 w35 oc8 śf5 cce i26 35 of4 td7 r69 ze8 y71 me8 yb0 wf4 a2a nce if4 a26 ce i2a ncd f35 od7 r71 mf4 af5 c85 jce i26 69 z26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u

84 Pe4 lce i4d kce i26 2d C35 o35 o4d kce i02 eeb s
d0 Nf4 aeb s69 zf4 a26 b0 wce if4 td7 re8 y2a nf4 a26 23 u34 że8 yb0 wf4 a26 f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s50 .26 2b S21 ą26 f4 t35 o26 2a nce i02 eb0 wce i02 ee4 l4d kce i02 e26 26 pe4 lce i4d kce i26 f4 t02 e4d keb sf4 t35 ob0 w02 e26 b0 we8 yeb se8 yc7 łf4 a2a n02 e26 26 pd7 r69 z02 e69 z26 eb s02 ed7 rb0 w02 ed7 r26 b0 wb0 wb0 w26 ce i26 26 pd7 r69 z02 ef5 c1a h35 ob0 we8 yb0 wf4 a2a n02 e26 26 pd7 r69 z02 e69 z26 35 o26 pd7 r35 oe7 gd7 rf4 a71 m35 ob0 wf4 a2a nce i02 e26 4d k35 o71 m26 p23 uf4 t02 ed7 rf4 a26 26 pd7 r69 z02 ee7 ge4 l21 ą60 df4 ad7 r4d kce i50 .26 7c Kce i02 e60 de8 y26 26 pd7 r69 z02 ee7 ge4 l21 ą60 df4 ad7 r4d kf4 a26 26 p35 o2a n35 ob0 w2a nce i02 e26 26 p35 oc7 ł21 ąf5 c69 ze8 y26 eb sce i63 ę26 69 z02 e26 eb sf4 td7 r35 o2a n21 ą23 ,26 b0 wce if4 td7 re8 y2a nf4 a26 d7 r35 o69 z26 p35 o69 z2a nf4 a85 j02 e26 d7 r35 o60 d69 zf4 a85 j26 23 ud7 r69 z21 ą60 d69 z02 e2a nce if4 a23 ,26 69 z26 4d kf4 t29 ód7 r02 ee7 g35 o26 c7 ł21 ąf5 c69 ze8 y26 eb sce i63 ę26 23 u34 że8 yf4 t4d k35 ob0 w2a nce i4d k50 .26 84 Pf4 ad7 rf4 a71 m02 ef4 td7 re8 y26 26 p35 o69 zb0 wf4 ae4 lf4 a85 j21 ą26 2a nf4 a26 35 o60 df5 c69 ze8 yf4 tf4 a2a nce i02 e26 ce i2a ncd f35 od7 r71 mf4 af5 c85 jce i26 b0 w26 2a nce if5 c1a h26 69 zf4 ab0 wf4 ad7 rf4 te8 yf5 c1a h26 85 j02 e60 de8 y2a nce i02 e26 eb s02 ed7 rb0 w02 ed7 r35 ob0 wce i23 ,26 4d kf4 t29 ód7 re8 y26 85 j02 e26 23 uf4 tb0 w35 od7 r69 ze8 yc7 ł50 .26 2d C35 o35 o4d kce i02 eeb s26 23 uc7 łf4 af4 tb0 wce if4 a85 j21 ą26 b0 wce i63 ęf5 c26 4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 tf4 a2a nce i02 e26 69 z26 b0 wf5 c69 z02 ec8 ś2a nce i02 e85 j26 35 o60 db0 wce i02 e60 d69 z35 o2a ne8 yf5 c1a h26 b0 wce if4 td7 re8 y2a n50 .

53 Gd7 r35 o71 mf4 a60 d69 z35 o2a n02 e26 ce i2a ncd f35 od7 r71 mf4 af5 c85 j02 e26 60 d35 of4 te8 yf5 c69 z21 ą26 f4 a60 dd7 r02 eeb s23 u26 09 I84 P23 ,26 f4 te8 y26 p23 u26 b0 we8 y4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 te8 yb0 wf4 a2a n02 e85 j26 26 pd7 r69 z02 ee7 ge4 l21 ą60 df4 ad7 r4d kce i23 ,26 85 j63 ę69 ze8 y4d kf4 a23 ,26 d7 r35 o60 d69 zf4 a85 j23 u26 eb se8 yeb sf4 t02 e71 m23 u26 35 o26 p02 ed7 rf4 af5 ce8 y85 j2a n02 ee7 g35 o23 ,26 60 d35 oeb sf4 tf4 ab0 wf5 ce8 y26 23 ueb sc7 ł23 ue7 g26 ce i2a nf4 t02 ed7 r2a n02 ef4 t35 ob0 we8 yf5 c1a h23 ,26 ce i2a ncd f35 od7 r71 mf4 af5 c85 jce i26 35 o26 f5 c69 zf4 aeb sce i02 e26 ce i26 60 df4 af5 cce i02 e23 ,26 e4 l35 o4d kf4 ae4 lce i69 zf4 af5 c85 jce i26 35 od7 rf4 a69 z26 ce i2a ncd f35 od7 r71 mf4 af5 c85 jce i26 26 pd7 r69 z02 eeb se8 yc7 łf4 a2a ne8 yf5 c1a h26 60 d35 o26 b0 wce if4 td7 re8 y2a ne8 y26 69 zf4 a26 26 p35 oc8 śd7 r02 e60 d2a nce if5 cf4 tb0 w02 e71 m26 cd f35 od7 r71 m23 ue4 lf4 ad7 r69 zf4 a26 4d k35 o2a nf4 tf4 a4d kf4 t35 ob0 w02 ee7 g35 o50 .

5b Z02 e9a bd7 rf4 a2a n02 e26 60 df4 a2a n02 e26 eb sc7 ł23 u34 ż21 ą26 60 d35 o26 71 m35 o2a nce if4 t35 od7 r35 ob0 wf4 a2a nce if4 a26 b0 w26 85 jf4 a4d kce i26 eb s26 p35 oeb s29 ó9a b26 23 u34 że8 yf4 t4d k35 ob0 w2a nce if5 ce8 y26 4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 tf4 a85 j21 ą26 69 z26 2a nf4 aeb s69 ze8 yf5 c1a h26 b0 wce if4 td7 re8 y2a n23 ,26 f4 a9a be8 y26 23 ueb s26 pd7 rf4 ab0 w2a nce if4 a37 ć26 cd f23 u2a n4d kf5 c85 j35 o2a n35 ob0 wf4 a2a nce i02 e26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u26 69 zf4 a26 p02 eb0 w2a nce if4 a85 j21 ąf5 c26 9a bf4 ad7 r60 d69 zce i02 e85 j26 02 ecd f02 e4d kf4 te8 yb0 w2a n21 ą26 ce i26 9a b02 e69 z26 pd7 r35 o9a be4 l02 e71 m35 ob0 w21 ą26 2a nf4 ab0 wce ie7 gf4 af5 c85 j63 ę50 .

d0 Nf4 a26 2a nf4 aeb s69 z02 e85 j26 b0 wce if4 td7 re8 y2a nce i02 e26 b0 we8 y4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 t23 u85 j02 e71 me8 y26 2a nce i02 e69 z9a b63 ę60 d2a n02 e26 26 pe4 lce i4d kce i26 f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s23 ,26 23 u71 m35 o34 że4 lce ib0 wce if4 a85 j21 ąf5 c02 e26 4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 tf4 a2a nce i02 e26 69 z26 23 ueb sc7 ł23 ue7 g26 60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p2a ne8 yf5 c1a h26 b0 w26 d7 rf4 a71 mf4 af5 c1a h26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u23 ,26 2a n26 p50 .26 23 ub0 wce i02 ed7 r69 ze8 yf4 t02 ee4 l2a nce if4 a85 j21 ąf5 c02 e26 26 pe4 lce i4d kce i26 f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s26 b0 we8 y4d k35 od7 r69 ze8 yeb sf4 te8 yb0 wf4 a2a n02 e26 60 d35 o26 23 ueb sc7 ł23 ue7 g26 b0 we8 y71 mf4 ae7 gf4 a85 j21 ąf5 ce8 yf5 c1a h26 23 ub0 wce i02 ed7 r69 ze8 yf4 t02 ee4 l2a nce if4 a2a nce if4 a26 b0 w26 d7 rf4 a71 mf4 af5 c1a h26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 u26 35 od7 rf4 a69 z26 cd f23 u2a n4d kf5 c85 j35 o2a nf4 ae4 l2a n02 e26 26 pe4 lce i4d kce i26 f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s23 ,26 23 u71 m35 o34 że4 lce ib0 wce if4 a85 j21 ąf5 c02 e26 69 zf4 a26 pf4 a71 mce i63 ęf4 tf4 a2a nce i02 e26 b0 we8 y9a bd7 rf4 a2a ne8 yf5 c1a h26 26 pd7 r69 z02 e69 z26 23 u34 że8 yf4 t4d k35 ob0 w2a nce i4d kf4 a26 23 ueb sf4 tf4 ab0 wce i02 ee9 ń26 ce i26 26 p02 ed7 reb s35 o2a nf4 ae4 lce i69 zf4 af5 c85 j63 ę26 ce i2a nf4 t02 ed7 rcd f02 e85 jeb s23 u26 23 u34 że8 yf4 t4d k35 ob0 w2a nce i4d kf4 a

75 U34 że8 yf4 t4d k35 ob0 w2a nce i4d k26 b0 w26 4d kf4 a34 ż60 d02 e85 j26 f5 c1a hb0 wce ie4 lce i26 71 mf4 a26 71 m35 o34 że4 lce ib0 w35 oc8 ś37 ć26 b0 we8 yc7 ł21 ąf5 c69 z02 e2a nce if4 a26 f1 (f5 c35 o26 71 m35 o34 ż02 e26 eb s4d k23 uf4 t4d k35 ob0 wf4 a37 ć26 f5 c69 z63 ęc8 śf5 cce i35 ob0 we8 y71 m26 e4 l23 u9a b26 f5 cf4 ac7 ł4d k35 ob0 wce if4 te8 y71 m26 35 oe7 gd7 rf4 a2a nce if5 c69 z02 e2a nce i02 e71 m26 cd f23 u2a n4d kf5 c85 j35 o2a nf4 ae4 l2a n35 oc8 śf5 cce i26 eb s02 ed7 rb0 wce ieb s23 ua2 )26 e4 l23 u9a b26 26 pd7 r69 ze8 yb0 wd7 r29 óf5 c02 e2a nce if4 a26 35 o26 pf5 c85 jce i26 e7 gd7 r35 o71 mf4 a60 d69 z02 e2a nce if4 a26 f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s26 26 p35 o26 pd7 r69 z02 e69 z26 69 z71 mce if4 a2a n63 ę26 23 ueb sf4 tf4 ab0 wce i02 ee9 ń26 b0 w26 26 pd7 r69 z02 ee7 ge4 l21 ą60 df4 ad7 rf5 c02 e26 ce i2a nf4 t02 ed7 r2a n02 ef4 t35 ob0 w02 e85 j50 .26 09 I2a neb sf4 td7 r23 u4d kf5 c85 jf4 a26 69 zf4 ad7 r69 z21 ą60 d69 zf4 a2a nce if4 a26 26 pe4 lce i4d kf4 a71 mce i26 f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s26 85 j02 eeb sf4 t26 60 d35 oeb sf4 t63 ę26 p2a nf4 a26 2a nf4 a26 eb sf4 td7 r35 o2a nce i02 e26 1a hf4 tf4 t26 pa9 :27 /27 /b0 wb0 wb0 w50 .f4 ae4 le4 lf4 a9a b35 o23 uf4 tf5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s50 .35 od7 re7 g27 /71 mf4 a2a nf4 ae7 g02 ed0 -f5 c35 o35 o4d kce i02 eeb s

Email kontaktowy:
7c K35 o2a nf4 tf4 a4d kf4 t26 b0 w26 eb s26 pd7 rf4 ab0 wce i02 e26 26 p35 oe4 lce if4 te8 y4d kce i26 26 pd7 re8 yb0 wf4 af4 t2a n35 oc8 śf5 cce i26 2a nf4 ae4 l02 e34 że8 y26 4d kce i02 ed7 r35 ob0 wf4 a37 ć26 2a nf4 a26 02 ed0 -71 mf4 ace ie4 la9 :26 eb s02 e35 oeb s35 oe4 l23 uf4 tce i35 o2a neb s5b @ce i1a 4f4 a50 .26 pe4 lWarto wiedzieć: